Prawo cywilne

Działalność Kancelarii zdominowana jest opracowywaniem zagadnień z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Chodzi zarówno o prawo cywilne materialne, jak i prawo cywilne proceduralne.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie powszechnie akceptowalnych i stosowanych w obrocie gospodarczym procesów ukształtowania i instrumentów zabezpieczenia transakcji. Kancelaria nie uchyla się jednak od opracowywania i proponowania Klientowi nowatorskich rozwiązań prawnych. Poruszając się w granicach prawa, adoptujemy w tym celu klasyczne konstrukcje cywilistyczne do potrzeb danego, indywidualnego przedsięwzięcia.

Niezbędnym uzupełnieniem pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego materialnego jest obsługa procesowa. Kancelaria podejmuje się reprezentacji w procesie prowadzonym w trybie zwykłym oraz wedle reguł postępowań odrębnych (szczególnie w postępowaniu gospodarczym). Reprezentujemy Klienta także w postępowaniu zabezpieczającym i w postępowaniu egzekucyjnym oraz pozasądową egzekucją należności. Kancelaria ma doświadczenie w zakresie postępowania mediacyjnego, koncyliacyjnego i arbitrażowego. W przypadku wyraźnego zlecenia Klienta, Kancelaria podejmuje czynności właściwe dla międzynarodowego postępowania cywilnego.