Zakres oferowanych usług

1. Zamierzenia.

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną od momentu podjęcia decyzji do osiągnięcia założonego celu. Kancelaria przygotowuje harmonogram działań, opracowuje projekty stosownych czynności oraz wymaganą dokumentację.

2. Umowy.

Na zlecenie Klientów analizie prawnej poddawane są przedkładane przez nich projekty umów. W odpowiedzi Kancelaria przygotowuje informację zawierającą wskazanie kwestionowanych postanowień (np. rodzących potencjalne zagrożenie, zapewniających nadmierne uprzywilejowanie drugiej stronie) jak również propozycje zmian na korzyść Klienta. Bazując na danych i wytycznych przekazanych przez Klienta, przygotowywane są projekty umów w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Projekt przygotowywany jest w formie formularza. Z doświadczenia wskazujemy, że wprowadzenie przez Klienta formularza do stosowania usprawnia współpracę z Kancelarią oraz zapewnia maksymalny - przy uwzględnieniu obustronnych korzyści - stopień bezpieczeństwa przedsiębiorcy.

3. Informacje i opinie prawne.

W trakcie zlecenia Klient może przedstawić Kancelarii problemy prawne. Poddawane są one wnikliwej analizie połączonej, której wyniki przedstawia się na piśmie.

4. Negocjacje.

Gdy istnieje taka potrzeba, w związku z wnioskiem Klienta, Kancelaria organizuje i oddaje do jego dyspozycji Klienta negocjatorów, która może wspierać go lub reprezentować w rozmowach mających na celu zawarcie umowy, nawiązanie współpracy, rozwiązanie w drodze ugody, jak również towarzyszyć Klientowi przy zawieraniu umów w sprawach bieżących.

5. Postępowanie sądowe i arbitrażowe.

W razie konieczności ochrony interesów Klienta, Reprezentant Sądowy samodzielnie lub wspólnie z innym występuje w postępowaniu prowadzonym przed organem sądowym, pozasądowym lub administracyjnym.