LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż udziału lokalu mieszkalnego (Tarnów)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki udział ½ prawa własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 44,89 m², położonej w Tarnowie przy ul. Kasztanowej 5 lokal nr 3 za cenę nie niższą niż 110 620,00 zł netto (słownie: sto dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Dla lokalu ustanowiona jest księga wieczysta nr KW TR1T/00128208/7. Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział wynoszący 45/1123 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią: grunt działki oznaczonej nr 33/16 o powierzchni ujawnionej w księdze wieczystej 0,1570 ha, objętej KW nr TR1T/00066337/7. Nieruchomość jest zamieszkiwana przez dziadków upadłego na podstawie umowy użyczenia z dnia 8 listopada 2010 r.

Operat dotyczący oszacowania odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest dostępny do wglądu w biurze syndyka Tomasz Śmietana: ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło w godz. 9.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin akt sprawy.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. do godziny 15:00, na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle ul. Kościuszki 40 w dniu 17 stycznia 2024 r. o godzinie 14:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: 72 8627 1011 2001 0056 8207 0001 z dopiskiem „Wadium Przetarg Tarnów” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania poniżej.