LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedam udział w nieruchomości gruntowej (Sitnica)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Jerzego Wałęgi sprzeda udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej działkę nr ewidencyjny 454 o pow. 1,5117 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym nr 162, położonej w miejscowości Sitnica, gmina Biecz dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/00074977/0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło ul. Kościuszki 40, w terminie do dnia 27 maja 2022 r. Oferty, które wpłyną po wskazanej dacie nie będą rozpatrywane. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości ING BANK S.A. Oddział Jasło nr 81 1050 1562 10000090 9330 0177 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. V GUp 402/19 udział w nieruchomości Sitnica” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2022 r. w siedzibie Syndyka (ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło) o godzinie 10.00.

Sprzedaż dokonana zostanie na warunkach określonych w regulaminie zamieszczonym poniżej.