LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 373 o pow. 0,3051 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KS1J/18888/9, zlokalizowanej w obrębie Opacie, gmina Jasło, stanowiącej użytki zielone za cenę nie niższą niż 4.270,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tomasza Śmietany - ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło w godz. 9.00-15.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 209/18.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Santander Bank Polska nr 11 1090 2590 0000 0001 3058 0714 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. V GUp 209/18, działka 373” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle ul. Kościuszki 40  w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania poniżej.