LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedam udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu (Jasło)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Jacka Mastaja sprzeda z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu, oznaczonej działką nr ewidencyjny 2041 o powierzchni 0,0690 ha, położonej w obrębie 8 Centrum Jasło przy ul. Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1J/00070206/7.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 76 900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych). Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2022 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 w dniu 1 marca 2022 roku o godzinie 10.30.

Sprzedaż dokonana zostanie na warunkach określonych w regulaminie zamieszczonym tutaj.