LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedam nieruchomość gruntową zabudowaną (Przysieki)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Upadłej Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości 2/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr ewidencyjny 286/1, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6 o powierzchni 2,4272 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym parterowym konstrukcji drewnianej niepodpiwniczony, wybudowany w latach 30-tych XX w., dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00043265/0 na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Piotr Kolbusz i Barbara Kolbusz za kwotę nie niższą niż 17.388,60 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany powyżej adres Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 209/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Barbara Kolbusz udział 2/12”  
i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.


Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania tutaj.