LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Krosno)

Nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności do budynku i budowli) oznaczonej działką nr 99/76 o pow. 0,3548 ha - zabudowanej obiektem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 2015 m2 położonej przy ulicy Pużaka 57 E w Krośnie - obręb nr 3 Przemysłowa i wchodzącej skład masy upadłości Mirosław Zarzycki „LOCA JOY" Iwonicz-Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz-Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00118294/0 szczegółowo opisanym w operacie szacunkowym biegłego majątkowego Władysława Waisa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.680.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych netto).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godziny 15:00, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mirosław Zarzycki prowadzący działalnośćpod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok NIP 6841521485, REGON 371093267 w Banku BNP PARIBAS o numerze: 91 1600 1462 1893 5174 5000 0001 z dopiskiem „WADIUM – Przetarg Krosno Pużaka 57” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 r. w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 o godz.14:00 sala 7.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania tutaj.