LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Krosno)

Nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności do budynku i budowli) oznaczonej działką nr 99/77 o pow. 0,1678 ha - zabudowanej obiektem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 955,06 m2 położonej przy ulicy Pużaka 55 E w Krośnie - obręb nr 3 Przemysłowa i wchodzącej w skład masy upadłości Mirosław Zarzycki „LOCA JOY" Iwonicz-Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz-Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00092426/6 szczegółowo opisanym w operacie szacunkowym biegłego majątkowego Władysława Waisa.

Cena wywoławcza przetargu wynosi 1.453.000,00 zł netto (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) plus należny podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Mirosław Zarzycki prowadzący działalnośćpod nazwami LOCA JOY Iwonicz Zdrój, GALERIA GLORIETTA Iwonicz Zdrój, CACAO MUSIC & BOWLING CLUB Sanok NIP 6841521485, REGON 371093267 w Banku BNP PARIBAS o numerze: 91 1600 1462 1893 5174 5000 0001 z dopiskiem „Przetarg – wadium Krosno Pużaka 55” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godziny 15:00, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi. W przypadku przesłania oferty listami poleconymi liczy się data wpływu.

Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 o godz. 14:00, sala 7.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania tutaj.