LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż budynku mieszkalnego (Ropienka)

Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Elżbiety Pilch osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 415/19, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, murowanym o powierzchni użytkowej 111,5 m2, położonym na działce nr 452 o powierzchni 0,2536 ha w miejscowości Ropienka 39, gmina Ustrzyki Dolne, dla której Sąd Rejonowy w Lesku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00028312/6.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PKO BP S.A. nr 85 1020 2980 0000 2302 0108 8079 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. V GUp 415/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w MSIG o głoszeniu przetargu, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi. Ogłoszenie w MSIG nastąpiło w dniu 3 marca 2021 r.

Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany powyżej adres Sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 415/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Elżbieta Pilch – nr KW KS2E/00028312/6 i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Jaśle ul Kościuszki 40. Regulamin przetargu dostępny jest tutaj. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 604 582 879.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 9:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów sala 18.