LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedam nieruchomość gruntową (Bajdy)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Mariusza Dubanika sprzeda z wolnej ręki prawa własności działek nr 419/4 i 420/3 położone w gminie Wojaszówka, w miejscowości Bajdy, o łącznej powierzchni 0,2864 ha, dla których Sąd Rejonowy w Krośnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00048380/8 za cenę nie niższą niż 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Marlenę Janulewicz udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Tomasza Śmietana w Jaśle, przy ul. Kościuszki 40, w godz. 9.00-15.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 225/20.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 40. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Santander Bank Polska nr 11 1090 2590 0000 0001 3058 0714 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. V GUp 225/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 w dniu 28 lutego 2022 roku o godzinie 10.00.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania tutaj.