LICYTACJE


powrót do listy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej (Opacie)

Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości Barbary Kolbusz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 197/5 o pow. 0,5390 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KS1J/75040/0, zlokalizowanej w obrębie Opacie, gmina Jasło, stanowiącej użytki zielone oraz prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 197/3 o powierzchni 0,3602 ha, stanowiącej teren leśny zadrzewiony lasem mieszanym dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KS1J/18888/9 za cenę nie niższą niż 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tomasza Śmietany - ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło w godz. 9.00-15.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 209/18.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Tomasz Śmietana, ul. Kościuszki 40, 38-200 Jasło. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Banku Spółdzielczego w Bieczu o numerze 72 8627 1011 2001 0056 8207 0001 z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. V GUp 209/18, działka 197/5” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Syndyka w Jaśle przy ul. Kościuszki 40 w dniu 2 lipca  2024 r. o godzinie 10.00.

Szczegółowe zasady składania ofert określone zostały w regulaminie przetargu i aukcji, który jest dostępny do pobrania poniżej.